KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Grokasa Grole
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 17 November 2010
Pages: 263
PDF File Size: 4.43 Mb
ePub File Size: 10.56 Mb
ISBN: 281-5-82688-204-4
Downloads: 11100
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoozahn

Vesli-Meklinov model Zajedniko za sve ove teoije je uverenje da je komunikacija proces planiranog a time i kontrolisanog optenja Teorije uvara prolazaTeorije ravnotee Ove teorije polaze od premise da je cilj svake komunikacije uspostavljanje ravnozee ili saglasnosti izmeu subjekata komunikacije Nukomova teorija Ozgudova teorija kongruencije Festingerova teorija saznajnog nesklada Teorija menjanja stavova Roki Teorija smanjenja neizvesnostiTeorije uticaja medijaOve teorije se bave strukturom i prirodom uticaja medija na publiku Teorija katarze Teorija agrsivnih znakova i stimulativnih uticaja Teorija uenja posmatranjem Gerbnerova teorija kultivacije Teorije ubeivanja Ove teorije polaze od teze da je u svakoj komunikaciji sadrana namera da se utie na recipijenta Pojam ubeivanja Pojam nagovaranja ObmanjivanjeTeorija neverbalnog komuniciranja1.

Medijumi su sredstva komunikacije koja kombinuju razliite forme, kao to je na primer knjiga, budui da moe sadravati rei, grafikone i crtee.

Herbert Gans] je artikulisao koncept tzv. Prikupljaju se predmeti vezani uz vjeru i crkvu koji se pohranjuju u dragocjene spremnice. Habsburgovci su bili skloni manirizmu pa je tako krajem Muzej se u Tijana Mandic – Komunikologija Documents.

Ona nije cilj, ved je uvijek sredstvo. Jedan od razloga brzog rasta nahukane mase je sadran u bezopasnosti poduhvata.

  DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO DIEGO YOUNES MORENO PDF

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Ispitni Zadatak Racunovodstvo Megatrend Documents. Psihologija Skripta priprema za test na psihologiji. Isto tako, prva filmska publika, naprimer, upuena na ogranien broj naslova godinje, u sociokulturnom pogledu, gotovo da nema nita zajedniko sa savremenom filmskom publikom.

Masovna komunikacija je omoguena posredovanjem medija masovnog komuniciranja.

Takve mase su sve revolucionarne mase, kakave su na primer, ustanci robova protiv gospodara, vojnika protiv oficira, komunikologkja protiv belaca itd.

Meu mnogim varijantama ovog tipa, nalaze se i sve tzv.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Remember me Forgot password? Reprodukcija pojedinih komunikologiija ili celine ove publikacije nije dozvoljena! Komunikativni odnosi Kognitivni procesi Normativno izvravanje Poklanjanje panjeTipovi publike Publika kao uesnik Publika kao meta Publika kao posmatra1. Slika o sebi Percepcija drugih Halo efekat i fenomen kognitivne disonanceBarijere u komunikacijiU interpersonalnoj komunikaciji prisutni su faktori koji filtriraju poruku koja je u opticaju. Bio je posveden muzama, kderima Zeusa i Mnemozine.

U toku bega naki pojedinci zaostaju, posustaju ili umiru. Komunikacija u organizacijiPored formalnih sistema komunikacije, u svakoj organizaciji razvija se i paralelni neformalni sistem optenja meu njenim lanovima.

Mehanike barijere, kao to su buka, ili kvar na tehnikom pomagalu, blokiraju komunikaciju u fizikom smislu. Na izvestan nain moe se rei da ovo gledite, koje komunikaciju interpretira kao drugo lice progresa, svoje korene ima jo u prastarom snu ljudskog roda, snu o poveanju brzine i efekata poruka skriptz putuju kroz prostor.

Proces ostvarivanja veza meu ljudima 2. Medijumi zahtevaju izvesnu tehnoloku podrku, koja je u najveem broju sluajeva, potpuno izvan nae kontrole.

  FREGE DER GEDANKE PDF

Kopije mogu biti — odljev ili otisak,- kopija ili reprodukcija, te rekonstrukcija. U intrapersonalnoj komunikaciji, subjekt je istovremeno i poiljalac i primalac poruke.

Hobs – Levijatan Skripta

Sve igre s delana etiri grupe: Javno mnenjePojam javnog mnenja neraskidivo je vezan sa kategorijom graanske javnosti. Ljudi se udruuju u grupe iz dva osnovna razloga. Podatak je injenica, zamisao koncepcija ili instrukcija koja se prikazuje na formalizovan nain, tako da je pogodan za prenos, tumaenje i obradu od strane ljudi ili maina. Kmounikologija U BEGUMasa u begu stvara se pojavom pretnje i skrkpta nju je krakteristino da u svom begu povlai sve za sobom, budui da je opasnost koja joj preti ista za sve njene pripadnike bez obzira na verske, socijalne ili kulturne razlike.

Svijetlo je ovdje glavni medij prezentiranja.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Vitalna sfera ivota u porodici, sadrana je u prenoenju i usvajanju jezika ljudske komunikacije. Velike grupe se ponaaju i komuniciraju drugaije od malih, ne toliko zbog razlike u kvantitetu, ve prevashodno zato to komunikoloyija se one i konstituiu zbog ciljeva koji se razlikuju od ciljeva ili svrha male grupe.

Za realizaciju mnogih od njih ili pak za njihovo osujeenje, potrebna je druga osoba. Teorije i modeli komunikacijeTeorije kontrole 1.

iPhone X