EUROPEES ARRESTATIEBEVEL PDF

//JBZ: Kaderbesluit van de Raad van 13 juni betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten. Europees arrestatiebevel translated from Dutch to English including synonyms, definitions, and related words. Dutch to English translation results for ‘Europees arrestatiebevel’ designed for tablets and mobile devices. Possible languages include English, Dutch, German, .

Author: Akir Mikalar
Country: Bolivia
Language: English (Spanish)
Genre: Software
Published (Last): 6 November 2010
Pages: 281
PDF File Size: 4.74 Mb
ePub File Size: 13.47 Mb
ISBN: 932-5-88723-132-9
Downloads: 71650
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kat

The Tribunale di Catania – in its capacity as the judicial authority which issued the arrest warrant – informed the Oberlandesgericht Higher Regional Court Stuttgart that the judgment delivered in was not a bar to executing the warrant.

Voeg deze pagina toe aan Facebook. Niets in dit kaderbesluit staat eraan in de weg dat de overlevering kan worden geweigerd van een persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd, indien er objectieve redenen bestaan om aan te nemen dat het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd met het oog op vervolging of bestraffing van die persoon op grond van zijn geslacht, ras, godsdienst, etnische afstamming, nationaliteit, taal, politieke overtuiging of seksuele geaardheid of dat de positie van die persoon kan worden aangetast om een van deze redenen.

De gezochte persoon heeft te dien einde het recht zich door een raadsman te doen bijstaan; g de uitvoerende rechterlijke autoriteit die de gezochte persoon overgeleverd heeft, overeenkomstig lid 4 daartoe toestemming geeft.

Deze samenvatting is overgenomen van EUR-Lex. De afstand wordt verkregen onder omstandigheden waaruit blijkt dat de betrokkene uit vrije wil handelt en zich volledig bewust is van de gevolgen. Wanneer de plaats waar de persoon zich bevindt bekend is, kan de uitvaardigende rechterlijke autoriteit het Europees aanhoudingsbevel rechtstreeks toezenden aan de uitvoerende rechterlijke autoriteit.

The Finnish authorities sent a European arrest warrant to the Polish authorities in the case of Mr Leymann and the Spanish authorities in the case of Mr Pustovarov.

Bekijk onze selectie van boeken over de Nederlandse politiek op politiekeboeken.

Europees Arrestatiebevel project

Inhoudsopgave Samenvatting van Wetgeving. Eventueel door de uitvoerende lidstaat of door derden op de in lid 1 bedoelde voorwerpen verkregen rechten blijven onverlet.

Gedaan te Luxemburg, 13 juni De bij de toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens dienen in overeenstemming met de beginselen van dit Verdrag arrestafiebevel worden beschermd. Deze signalering vindt plaats overeenkomstig artikel 95 van de Overeenkomst van 19 juni ter uitvoering van het op 14 juni te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke arrestatiebeevel.

To determine whether or not another offence is concerned, it must be ascertained whether the ingredients of the offences as defined in the European arrest warrant are still present in the later procedural document and whether there is a sufficient correspondence between the information stated in the two documents.

Iedere lidstaat deelt het secretariaat-generaal van de Raad mee welke rechterlijke autoriteit volgens zijn interne recht bevoegd is. Voor de in artikel 5 bedoelde situaties dient de uitvaardigende lidstaat de daarin bedoelde garanties te geven. Artikel 19 Horen van de persoon in afwachting van de beslissing 1.

  ACI 213R-03 PDF

Translate ‘Europees arrestatiebevel’ from Dutch to English

However, to require that consent for every amendment to the description of the facts would go beyond what is implied by the specialty rule and would interfere with the objective of the Framework Decision. The Finnish court also asks whether the exception to the specialty rule where the criminal proceedings do not give rise to a measure restricting personal liberty applies in the case of a person such as Mr Pustovarov who was in custody for the two separate offences of which he was accused.

In the interests of their investigation, the investigators did not arrestatifbevel on to eurppees investigating judge all the information and evidence in their possession and did not, at that time, request the prosecution of those acts.

In plaats van de overlevering uit te stellen kan de uitvoerende rechterlijke autoriteit de gezochte persoon tijdelijk aan de uitvaardigende staat overleveren onder de door de uitvoerende arrestatiebeevel de uitvaardigende rechterlijke autoriteit onderling overeengekomen voorwaarden. De lidstaten mogen de bilaterale of multilaterale overeenkomsten of regelingen die op het tijdstip van de aanneming van dit kaderbesluit van kracht zijn, blijven toepassen voorzover deze verder reiken dan de doelstellingen van het kaderbesluit en ertoe bijdragen de procedures voor de overlevering van personen tegen wie een Europees aanhoudingsbevel is uitgevaardigd verdergaand te vereenvoudigen of te vergemakkelijken.

Onverminderd lid 1 wordt een persoon die op grond van een Europees aanhoudingsbevel is overgeleverd, niet aan een derde staat uitgeleverd zonder toestemming van de bevoegde autoriteit van de lidstaat die de gezochte persoon heeft overgeleverd. Inthat court issued a European arrest warrant in respect of Mr Mantello, alleging that between and he had participated in organised drug trafficking in a number of Italian towns and in Germany.

Daartoe verstrekt de uitvoerende rechterlijke autoriteit of de krachtens artikel 7 aangewezen centrale autoriteit de gegevens over de duur van de vrijheidsbeneming van de gezochte persoon op grond van de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel arrestatiegevel de uitvaardigende autoriteit op het tijdstip van de overlevering.

De op het grondgebied van de uitvoerende lidstaat voor de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel gemaakte kosten worden door deze lidstaat gedragen. Wanneer de persoon tegen wie een Europees aanhoudingsbevel ter fine van een strafvervolging is uitgevaardigd, een onderdaan of een ingezetene van de lidstaat van doortocht is, kan de doortocht afhankelijk worden gesteld van de voorwaarde dat de persoon, na gehoord te zijn, wordt teruggezonden naar de lidstaat van doortocht om daar de straf of veiligheidsmaatregel te ondergaan die hem eventueel wordt opgelegd in de uitvaardigende lidstaat.

Artikel 8 Inhoud en vorm van het Europeess aanhoudingsbevel 1.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit neemt, overeenkomstig haar nationaal recht, op verzoek van de uitvaardigende rechterlijke autoriteit of op eigen initiatief de voorwerpen in beslag die: Het verzoek om doortocht, alsmede de in lid 1 bedoelde gegevens, kunnen aan de overeenkomstig lid 2 aangewezen autoriteit worden toegezonden op elke wijze die een arrestatiebegel melding oplevert. Indien de uitvoerende rechterlijke autoriteit van oordeel is dat de door de uitvaardigende lidstaat meegedeelde gegevens onvoldoende zijn om haar in staat te stellen een beslissing te nemen over de overlevering, verzoekt zij dringend om aanvullende gegevens, met name in arrestafiebevel met de artikelen 3 tot en met 5 en artikel 8 en kan zij een uiterste datum voor de ontvangst ervan vaststellen, rekening houdend met de noodzaak de in artikel 17 gestelde termijn in acht te nemen.

  DEMENCIA SENIL Y PRESENIL PDF

Mr Leymann and Mr Pustovarov were suspected of illegally importing drugs into Finland with a view to selling them. Artikel 34 Uitvoering 1. De uitvaardigende rechterlijke autoriteit kan het Europees aanhoudingsbevel toezenden op elke wijze die veilig is en die een schriftelijke melding oplevert en ten aanzien waarvan de uitvoerende lidstaat zich van de echtheid kan vergewissen.

EUR-Lex Access to European Union law

Dit kaderbesluit is niet van toepassing wanneer het vervoer door de lucht plaatsvindt en er geen tussenlanding is voorzien. It improves and simplifies judicial procedures to speed up the return of europeees from another EU country who have committed a serious crime.

De in de tweede alinea bedoelde overeenkomsten laten in ieder geval de betrekkingen met de lidstaten die daarbij geen partij zijn, onverlet. Europa Nu Nieuwsbrief Overal en altijd op de hoogte. De Raad evalueert in de tweede helft van met name de praktische toepassing van de bepalingen van dit kaderbesluit door de lidstaten alsmede de afrestatiebevel van het SIS.

Artikel 25 Doortocht 1. Indien de argestatiebevel rechterlijke autoriteit niet weet wie de bevoegde uitvoerende rechterlijke autoriteit is, verricht zij de nodige naspeuringen, met name via de contactpunten van het Europees justitieel netwerk 8om de informatie te verkrijgen van de uitvoerende lidstaat. Artikel 24 Uitgestelde of voorwaardelijke overlevering 1. In Ierland kan de instemming met overlevering en, in voorkomend geval, de uitdrukkelijke afstand van het recht op het arrestatirbevel artikel 27, lid 2, bedoelde “specialiteitsbeginsel” worden herroepen.

Chapter 19 Volume P. Voor de in artikel 5 bedoelde situaties moet de uitvaardigende lidstaat de daarin bedoelde garanties geven. Artikel 10 Wijze van toezending van een Europees aanhoudingsbevel 1.

De uitvoerende rechterlijke autoriteit is de arestatiebevel autoriteit van de uitvoerende lidstaat die bevoegd is het Europees aanhoudingsbevel uit te voeren krachtens het recht van de uitvoerende lidstaat.

De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel vindt plaats zodra deze gronden niet langer bestaan. In dat geval kunnen de termijnen met 30 dagen worden verlengd.

EU-landen hypocriet arrestayiebevel grensbewaking. Het maakt deze ook bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Artikel 2 Toepassingsgebied van het Europees aanhoudingsbevel 1.

iPhone X