EEX VERORDENING PDF

Posts about EEX Verordening written by Geert van Calster. Vlas, P. (). Supplement EEX-Verdrag-EVEX-EEX-Verordening. In Groene Serie-Burgerlijke Rechtsvordering (Groene serie-Burgerlijke. EEX-Verordening en ontwikkelingen IPR-procesrecht. Vlas, P. (Invited speaker). Transnational Legal Studies. Activity: Lecture / Presentation › Academic.

Author: Mumi Gardar
Country: Germany
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 16 January 2010
Pages: 467
PDF File Size: 3.23 Mb
ePub File Size: 4.66 Mb
ISBN: 389-2-71896-635-7
Downloads: 99691
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dukree

Section 5 Jurisdiction over individual contracts of employment Article 18 1. I agree that it would be artificial, for the purposes of the application of the Brussels I Recast.

Het certificaat wordt vergezeld van de beslissing, indien de betekening aan die persoon nog niet heeft plaatsgevonden. Verorcening verordening is echter nog steeds niet ferordening toepassing indien partijen — ongeacht of een of meerdere partijen bij de desbetreffende forumkeuze overeenkomst al dan niet in de EU zijn gevestigd — een gerecht van een niet-lidstaat hebben aangewezen als exclusief bevoegde rechter.

Indien de persoon jegens wie om tenuitvoerlegging wordt verzocht zijn woonplaats heeft in een andere lidstaat dan de lidstaat van herkomst, kan verordeing, teneinde de tenuitvoerlegging aan te vechten, om een vertaling van de beslissing verzoeken rex de beslissing niet luidt in, noch vergezeld gaat van een vertaling in een van de volgende talen: This Regulation shall, as between the Member States, supersede the Brussels Convention, except as regards the territories of the Member States which fall within the territorial scope of that Convention and which are excluded from this Regulation pursuant to Article of the Treaty.

Artikel 13 Van deze afdeling kan slechts worden afgeweken door overeenkomsten: Onder dit begrip mogen niet worden begrepen maatregelen die geen conservatoir karakter hebben, zoals maatregelen waarbij het verhoor van een getuige wordt gelast.

No extension of time may be granted on account of distance. That is the case only where the conduct complained of may be considered a breach of contract, which may be verordenig by taking into account the purpose of the contract, which will in principle be the case only where the interpretation of the contract which links the defendant to the applicant is indispensable to establish the lawful or, on the contrary, unlawful nature of the conduct complained of against the former by the latter.

As against such a defendant, any person domiciled in a Member State may, whatever his nationality, avail himself in that State of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in Annex I, in the same way as the nationals of that State. A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required. Dit laat verlrdening erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens nationaal recht onverlet.

  IKAN BELANAK PDF

A party seeking recognition or applying for a declaration of enforceability shall produce a copy of the judgment which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity.

EEX Verordening | gavc law – geert van calster | Page 4

A little bird tells me that appeal judgment will be issued on 18 December. The party against whom enforcement is sought shall not at this stage of the proceedings be entitled to make any submissions on the application.

For the purposes of this Regulation, a company or other legal person or association of natural or legal persons is domiciled at the place where it has its: Wordt het in artikel 54 bedoelde certificaat niet overgelegd, dan kan het gerecht of de bevoegde autoriteit voor de overlegging een termijn bepalen of gelijkwaardige documenten aanvaarden, dan wel, indien dat gerecht of die autoriteit zich voldoende voorgelicht acht, van de overlegging vrijstelling verlenen.

Deze overeenkomst tot aanwijzing van een bevoegd gerecht wordt gesloten: Indien een beslissing maatregelen of bevelen bevat die in het recht van de aangezochte lidstaat onbekend zijn, wordt de maatregel of het bevel zoveel als mogelijk in overeenstemming gebracht met een maatregel die of een bevel dat in het rechtsstelsel van die lidstaat bestaat, gelijkwaardige gevolgen heeft en dezelfde doelstellingen en belangen beoogt. This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Agreements or provisions of a trust instrument conferring jurisdiction shall have no legal force if they are contrary to Articles 13, 17 or 21, or if the courts whose jurisdiction they purport to exclude have exclusive jurisdiction by virtue of Article Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passend overleg pleegt, ook op deskundigenniveau.

EUR-Lex Access to European Union law

Met het oog op het vrije verkeer van rechterlijke beslissingen moet een beslissing die door een verorxening van een lidstaat is gegeven, in een andere lidstaat worden erkend en ten uitvoer gelegd, ook indien het is gewezen tegen een verweerder die geen woonplaats heeft in een lidstaat. Indien tegen de erkenning van een beslissing bezwaar wordt gemaakt, kan iedere partij die er belang bij heeft ten principale te zien vastgesteld dat de beslissing erkend moet worden, ees maken van de procedures, bedoeld in de afdelingen 2 en 3 van dit hoofdstuk.

  MAGIA SAGRADA DE ABRAMELIN PDF

Voor het Europees Parlement De voorzitter M. If the court or competent authority so requires, a translation of the documents shall be produced. Indien de beslissing in Ierland of het Verenigd Koninkrijk is gegeven, wordt elk rechtsmiddel dat in de lidstaat van herkomst kan worden ingesteld, voor de toepassing van lid 1 beschouwd als een gewoon rechtsmiddel.

veroreening

Artikel 19 van Verordening EG nr. De afschaffing van het exequatur betekent dat verordfning schuldeiser zich naast tijd tevens kosten zal besparen. Article 72 This Regulation shall not affect agreements by which Member States undertook, prior to the entry into force of this Regulation pursuant to Article 59 of the Brussels Convention, not to recognise judgments given, in particular in other Contracting States to that Convention, against defendants domiciled or habitually resident in a third country where, in cases provided for in Article 4 of that Convention, the judgment could only verkrdening founded on a ground of jurisdiction specified in the second paragraph of Article 3 of that Convention.

I can see this case and the follow-up in substance doing the rounds of conflicts classes. If the parties, one or more of whom is domiciled in a Member State, have agreed that a court or the courts of a Member State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise verorvening connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have jurisdiction.

Artikel 45, lid 1, onder a tot en met d. Place of authority 3. Twitter Facebook Email LinkedIn. In geen geval wordt overgegaan tot een eex van de juistheid van de in den vreemde gegeven beslissing.

iPhone X